خلقت در شش روز

 

إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ . . . (الاعراف ( 7 ) آیه 54)

« پروردگار شما خداوندی است که آسمانها وزمین را در شش روز آفرید وسپس بر عرش استواریافت ... »

 

یکی از نمونه های وجود هماهنگی بین قرآن وعلم نوین موضوع قدمت جهان است . کیهان شناسان قدمت جهان را 16 تا 17 میلیارد سال تخمین می زنند . قرآن بیان می کند که کل جهان هستی در شش روز خلق شده است . این دو چهار چوب زمانی که ظاهراً متناقض به نظر می رسند درواقع هردواین علائم سن جهان را به درستی نشان می دهند به بیان دیگر جهان هستی براساس قران در شش روز آفریده شده است معادل 16 - 17 میلیارد سال زمانی که ما آن را تجربه وحس می کنیم .

در سال 1915 آلبرت انیشتن اظهار داشت که زمان نسبی است وگذشت زمان براساس فضا سرعت حرکت ونیروی جاذبه در آن لحظه متغیر است . با در نظر گرفتن این تفاوت در گذشت زمان ، مدت زمانی ذکر شده در هفت آیه از قران درمورد آفرینش جهان با دستاوردهای دانشمندان کاملا مطابقت داده مدت شش روز که در قران آمده است را می توان شش دوره استدلان کرد. زیرا در نظر گرفتن نسبت زمان یک روز تنها به یک دوره 24 ساعته برروی کره زمین وبراساس شرایط جاری اطلاق می شود . در جای دیگری از جهان ودر زمان و شرایط متفاوت یک " روز " می تواند به دوره زمانی بیشتری اشاره داشته باشد . درواقع کلمه " ایام " در دوره زمانی شش روزه که در آیات

آیات ( 32:4  و 15:3 و 11:7 و 25:59  و 57:4 و 50:38 و 7:54 ) نه تنها به معنای روز بلکه به معنای دوره ، عصر ،لحظه ،هنگام ، فصل نیز می باشد .

دردوره اول گذشت زمان بسیارسریعتر از چیزی که امروزه حس می کنیم بود. دلیل آن اینست که در لحظه انفجار بزرگ جهان مادریک نقطه بسیار کوچک فشرده شده بود . گسترش و انبساط جهان وافزایش در اندازه آن از زمان وقوع انفجار تا آن لحظه به اندازه میلیونها سال نوری توسعه پیدا کرد .

درواقع مقدار گسترش وانبساط جهان از آن لحظه انفجار به بعد نتیجه واثر بسیار زیادی برگذشت زمان در جهان داشته است.

هنگام محاسبه شش روز بر اساس ساعت جهانی این زمان معادل 6 میلیون میلیون (6 ترلیون ) روز می شود واین به آن علت است که گذر زمان درجهان هستی یک میلیون میلیون سریعتر از گذشت زمان برروی کره زمین است . با تبدیل 6 ترلیون روز به سال به عدد 427/16 میلیارد سال می رسیم . واین عدد درهمان دامنه ای است که دانشمندان از گذشت عمر جهان پیش بینی کرده اند    (( یعنی 16 تا 17 میلیارد سال )) .

از سوی دیگر هریک از 6 روز در آفرینش معادل دوره ای کاملا متفاوت می باشد ودلیل آن این است که سرعت گذر زمان به نسبت توسعه جهان هستی کاهش می یابد . از هنگام وقوع بیگ بنگ با دو برابرشدن اندازه جهان سرعت گذشت زمان نصف شد . با رشد جهان هستی سرعت دو برابر شدن جهان هستی کاهش پیدا کرد . شتاب گسترش جهان یک حقیقت علمی است که مورد تائید جهانی قرار گرفته ودرکتابهای علمی ازجمله کتاب مرجع "اصول کیهان شناسی فیزیکی "  شرح داده شده است .

هنگامی که هرروز زمان خلقت را براساس زمان برروی کره زمین محاسبه می کنیم به حالت زیر بدست می آیند .

1-       ازاولین لحظه شروع زمان که اولین روز آفرینش بوده و 24 ساعت طول می کشد (فاز اول ) این دوره معادل 8 میلیون سال برروی کره زمین می باشد .

2-       دومین روز آفرینش (فازدوم ) که 24 ساعت طول کشید . طول دوره آن نصف دوره روز قبلی یعنی 4 میلیارد سال بود .

3-       روز سوم ( فاز سوم )نصف روز دوم طول کشید یعنی 2 میلیارد سال .

4-       روزچهارم ( فازچهارم )1 میلیارد سال طول کشید .

5-       روز پنج  (فازپنجم ) 500 میلیون سال طول کشید .

6-       و روز ششم ( فاز ششم ) 250 میلیون سال طول کشید .

نتیجه با جمع کردن شش روز آفرینش یا به عبارت دیگر شش فاز براساس زمان برکره زمین زمان بدست آمده معادل 15 میلیارد و 75 میلیون سال می شود . این عدد مطابق بسیار زیادی را با محاسبات مدرن نشان می دهد . این نتیجه گیری یکی از حقایقی است که با بهره گیری از علوم قرن 21 ام روشن شده است . بار دیگر علم مدرن حقایق موجود در قرآن کریم که در 1400 سال پیش نازل شده است تائید می کند . این هماهنگی وهمخوانی بین گفته های قران است که ثابت می کند قران کلام خداوند آفریننده و دارنده علم بی انتهااست .