نقاط مختلف در طلوع و غروب خورشید


فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ                  (سوره المعارج (70) آیه 40 )

« چنین نیست سوگند به خدای مشرق ها ومغرب ها که ما قادریم »

 

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (سوره الصافات (37) آیه 5)

« پروردگار آسمانها و زمین وهرچه بین آنهاست وپروردگار مشرقها »

 

رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ                                          (سوره الرحمن (55) آیه 17)

« او پروردگار دو مشرق ودو مغرب است »

 

همچنانکه مشاهده می شود ، کلمات مشرق ومغرب به صورت جمع در آیات فوق بکار رفته اند .

برای مثال کلمه "مشارق"در آیه اول برای " مشرق" وکلمه "مغارب"برای "مغرب " به شکل جمع بکار رفته اند وبیانگر دو عدد برای هرکدام است . کلمات "مشرقین " و "مغربین" در آیه آخر برای دو مشرق و دو مغرب مورد استفاده قرار گرفته است .

"مشارق " و "مغارب"همچنین به معنی مکانهای که خورشید در آنها طلوع و غروب می کند می باشد .

بنابراین آیات فوق به مکانهای شروع و پایان روز اشاره می کنند .

همچنین قابل توجه اینکه در آیه اول به خدای مشرقها و مغربها سوگند یاد شده است .

محوری که زمین به دور خود می چرخد دارای زاویه به اندازه 23 درجه و 27 دقیقه می باشد . به دلیل وجود این زاویه وشکل کروی زمین پرتوهای نور خورشید ، همواره با یک زاویه به زمین برخورد نمی کنند واین به آن معناست که خورشید در یک نقاط متفاوتی در شرق طلوع و در نقاط مختلفی در غرب غروب می کند .

و عبارت ذکر شده در آیات فوق در خصوص مشرق و مغرب که نشان می دهد خورشید در نقاط متفاوتی طلوع و غروب می کند دربردارنده درایت بزرگی است .

وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿۱۱﴾

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿۱۲﴾

(سوره الطارق (86) آیات 11 و12)

« قسم به آسمان برگردانند وزمین که شکافته می شود »

کلمه عربی "صد"در آیه فوق به معنی " شکافتن وازهم جدا شدن " می باشد .

سوگند خداوند به شکافتن زمین مانند سایر معجزات قرآن به پدیده ای مهم اشاره می کند .

دانشمندان اولین بار در سالهای 1945 تا 1946 بود که برای مطالعه منابع معدنی به عمق زمین نفوذ کردند .

یکی از مهمترین حقایقی که از دل این تحقیقات بیرون آمد ساختار شکافدار زمین بود لایه صخره ای سطح بیرونی زمین به وسیله شکافهای (شکستها) بسیار زیادی تکه تکه بود که ده ها هزار کیلومتر طول داشته و از جنوب تا شمال وغرب تا شرق کشیده شده اند .

دانشمندان همچنین دریافتند که در زیر دریاها و در عمق 100 تا 150 کیلومتری مواد مذاب وجود دارند . براثر وجود این شکاف ها وترکها گدازه ها از آتش فشانهای واقع در کف دریاها بیرون می آیند . به دلیل وجود ساختار شکافدار زمین ، مقدار قابل توجهی گرما و صخره های بزرگ مذاب از طریق کوههای زیر اقیانوسها دفع می گردند . اگر زمین دارای چنین ساختاری نمی بود ، که اجازه رهای مقدار بسیار زیادی از حرارت را از پوسته زمین فراهم می کند ، زندگی بر روی زمین ممکن نبود .

هیچ شکی وجود ندارد که این اطلاعات که کشف آنها نیازمند تکنولوژی پیشرفته می باشد ودر 1400سال پیش در قران آمده است دلیل دیگری بر این حقیقت است که قرآن کلام خداوند است .