بادهای بارور کننده


در یکی از آیات قران خاصیت بارور کنندگی بادها که موجب تشکیل باران می شود ذکر شده است :

سوره الحجر( 15 )  آیه  22 :

" ما بادهای بارورکننده رافرستادیم وازآسمان آبی فرود آوردیم وباآن شمارا سیراب گردانیدیم در حالی که شما نمی توانستید آنرا حفظ ونگهداری نمائید "

این آیه خاطر نشان می کند که اولین مرحله در تشکیل باران باد است . تا اوایل قرن بیستم تنها رابطه شناخته شده بین باد و باران این بود که باد ابرها را جابجا می کند . بااین حال یافته های جدید علم هواشناسی بر بارورکنندگی بادها در تشکیل باران رانشان می دهند .

همانگونه که قبلا توضیح داده شد عملکرد بارور کنندگی باد بصورت زیر عمل می کنند : از کف موجود برروی سطح دریاها واقیانوسها تعداد بسیار زیادی حباب بوجود می آید هنگام ترکیدن این حبابها هزاران ذره کوچک که قطرها درحدود یکصدم میلی متر می باشد به هوا پرتاب می شوند . این ذرات که به آنها " آئروسل "  گفته می شود باغبار خشکی که توسط باد آورده می شوند ترکیب می شوند وبه لایه های بالائی جو منتقل می شوند . این ذرات حمل شده به ارتفاعات بالا در آنجا با ذرات بخار آب برخورد    می کنند . بخار آب در اطراف این ذرات  متراکم شده وتشکیل قطرات  باران را می دهد . این قطرات باران ابتدابا همدیگر ابرها را تشکیل می دهند وسپس به سطح زمین افتاده وباران را بوجود می آورند .

همچنانکه گفته شد بادها بخار آب معلق در هوا را با حمل ذرات از سطح دریاها بارور کرده ودر نهایت به تشکیل باران کمک می کنند .

اگر بادها دارای چنین خاصیتی نمی بودند قطرات باردار بالای جو بوجود نمی آوردند ودر نتیجه بارانی نیز نمی بود .

مهمترین نکته ای که باید در اینجا به آن پی ببریم این نقش بسیار مهم باد در بوجود آمدن باران است که قرنها پیش در قران آمده است در زمانی که کمترین اطلاعات در مورد این رخداد طبیعی وجود داشت .

نکته ارائه شده دیگر در آیه در باره قابلیت بارور کنندگی ابرها نقش ابرها در تلفیق و گرد افشانی گلهاست .

بسیاری از گیاهان برای پراکندن گرده های خود بر روی زمین و ادامه حیات گونه هایشان ازباد استفاده می کنند . بسیاری از گیاهان دانه باز درختان کاج درختان خرما ونظایر آن گیاهان داد که تولید شکوفه می کنند و تماماً توسط باد گرده افشانی می کنند . باد گرده ها را از گیاهان به گونه های دیگرآنها منتقل کرده وبدین ترتیب موجب لقاح آنها می شود . تاهمین اواخر چگونگی بارور کردن گیاهان توسط باد کاملا ناشناخته بود . هنگامی که کشف شد گیاهان نیز دارای جنس نر و ماده می باشند همان موقع خاصیت بارور کنندگی باد نیز کشف شد در حالیکه این حقیقت قبلا در قران آمده بود.

 

سوره طه ( 20 ) آیه 53

" ... واز آسمان آبی نازل کرد تا به آن انواع مختلف از نباتات {به صورت زوجها }برویانیم . "

مراحل تشکیل باد :

سوره الجاثیة ( 45 ) آیه 5 :

باد حرکت هوا که از اختلاف دما بین دو نقطه بوجود می آید می باشد .

بدلیل اختلاف فشار که از اختلاف دما در اتمسفر ناشی می شود هوا پیوسته از مناطق دارای فشار بالا به مناطق دارای فشار کم جریان می یابد . اگر اختلاف فشار یا به عبارت دیگر اختلاف دما در اتمسفر خیلی زیاد باشد هوا یا باد بسیار قوی خواهد بود آنقدر قوی که به شکل طوفان خسارات زیادی را به بار آورد .

مطلب تعجب آور در اینجا این است که علی رغم تفاوت بسیار زیاد دما و فشارنظیراستوا وقطبها به امر خداوند کره خاکی ما با بادهای ویران کننده مواجه نمی باشد اگر نیروی بادهای که بین قطبها واستوا جریان می یابد اداره نمی شد ، زمین به کره ای مرده در اثر طوفانها و تورنادوها تبدیل   می شد. در عبارت عربی " تصریف الریاح " در آیه فوق کلمه " تصریف " به معنی "برگرداندن به تعدادد زیاد ، جهت دادن ، شکل دادن به چیزی ، مدیریت کردن وممانعت کردن " می باشد . انتخاب این کلمه برای باد در آیه فوق بطور کامل وزش آنرابه شیوه ای منظم بیان می کند . وهمچنین آشکارا بیان می کند که وزش بادها تصادفی و سرخود نیست .

آن خدا است که بادها را اداره کرده و جهت می دهد تا زندگی برای انسان امکان پذیر شود .