حقیقت سرنوشت ( تقدیر)


وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا                   (الانسان (76) ایه 30 )

« و شما چیزی را نخواهید خواست مگر اینکه خدا بخواهد خداوند عالم وحکیم است »

 

نتیجه آزمایشات و پژوهش های بنجامین لیبت روان پزشک از دانشگاه کالیفورنیا در سال 1973 آشکار کرد که تمام تصمیمات وانتخابهای ماپیشاپیش نهادینه شده اند وهوشیاری وحس آگاهی از آن تنها نیم ثانیه قبل از تصمیم گیری هر چیز پدیدار می شود .

این نظریه توسط روانپزشک دیگری به این معنا تفسیر شده است که در واقع ما در گذشته زندگی می کنیم و حس آگاهی و هوشیاری ما مانند نمایشگری است که هر چیز را نیم ثانیه بعد به مانشان می دهد  .

بنابراین هیچ یک از تجاربی که ادراک می کنیم در زمان وافقی نیستند بلکه به اندازه نیم ثانیه از خود آن رخدادها تاخیر دارند .