تشکیل تگرگ ورعد وبرق


سوره نور ( 24 ) آیه 43 :

... واز آسمان ، از آن کوهها که در آن جایست تگرگ فرو می بارد وبه هر که بخواهد آن را می زند واز هر که بخواهد بازش می دارد . روشنی برقش نزدیک است که دیده ها را از بین ببرد.

آیه فوق به تگرگ وبرق آسمان اشاره می کند . با بررسی تشکیل تگرگ وبرق ف می توان مشاهده کرد که یک حقیقت مهم هواشناسی در این آیه نشان داده شده است در کتاب " هواشناسی نوین "  در مورد تشکیل تگرگ و ساعقه آمده است که هنگام سقوط تگرگ به صورت دانه های فوق العاده سرد و بلورهای یخ با ابرها بار الکتریکی به خود می گیرند . قطرات مایع هنگام برخورد به دانه های تگرگ منجمد شده و مقداری گرمای نهانی در آنها را رها می کنند واین باعث می شود که سطح دانه های تگرگ از داخل آنها که بصورت بلور یخی است گرمتر باشد . به هنگام برخورد این       دانه های تگرگ  ( نسبتاً گرم شده ) با بلورهای یخ یک رخداد مهم اتفاق   می افتد : الکترونها از شی سرد بطرف جسم گرم جریان پیدا می کنند و بدین ترتیب دانه های تگرگ بار الکتریکی منفی به خود می گیرند . شبیه این پدیده همچنین هنگامی که قطرات به شدت سرد شده به دانه های تگرگ برخورد می کنند اتفاق می افتد وتکه های یخ که دارای بار الکتریکی مثبت شده اند از آن جدا می شوند . این ذرات که سبکتر بوده ودارای بار الکتریکی مثبت هستند توسط جریان هوا به قسمتهای فوقانی ابر منتقل        می شوند . دانه های تگرگ دارای بار منفی هستند و بطرف پائین ابر سقوط  می کنند بنابراین بخش پائینی ابر بار الکتریکی منفی به خود می گیرد . این بارهای منفی بعداً به صورت صاعقه تخلیه می شود . می توان از این نتیجه گرفت که تگرگ عامل اصلی تشکیل صاعقه است .

لیکن در آیه ذیل توجه مابه رابطه بین ابرهای باران زا و صاعقه و ترتیب ایجاد آنها اطلاعات علمی بدست آمده جلب می کند .

 

سوره بقره ( 2 ) آیه 19 :

.... یا ( مثل آنها در گمراهی ) چون بارانی تند از آسمان که در آن تاریکیها

و رعد و برق است آنان از صاعقه واز بیم مرگ سر انگشتان خود را در گوشهایشان می کنند .

ابرهای باران زا دارای حجم بسیار بزرگی هستند که سطحی معادل 20 تا 260 کیلومتر مربع را می پوشانند و ارتفاعی در حدود 900 تا 1200 متر دارند . به دلیل این ابعاد فوق العاده بزرگ بخشهای پائینی ابرها تاریک وتیره است و اشعه های خورشید بدلیل مقادیر زیاد آب و زرات یخ موجود در انها نمی توانند از آن عبور کنند . به آن دلیل که مقدار کمی انرژی خورشیدی از ابرها عبور کرده و به زمین می رسد هنگامی که فردی از پائین نگاه می کند سیاه وتیره به نظر می رسد .

تشکیل رعدو برق بعد از تاریکی که در آیه ذکرشده دارای مراحل زیر می باشد :

یک بار الکتریکی در داخل ابر باران زا تشکیل می شود که حاصل از فرایند منفجر شدن ذرات وبرخورد قطرات باران می باشد . تجمع این بارهای الکتریکی هنگامی که هوای مابین آنها دیگر قادر به جداسازی آنها نمی باشد یک جرقه بسیار بزرگ و تخلیه میدانهای مثبت و منفی را به بار می آورد . ولتاژ بین دوناحیه با بارهای  الکتریکی متضاد می تواند به 1000 مگا ولت ( یک گیگا ولت ) برسد . این جرقه می تواند داخل ابر به وجود آید ویا بین دو ابر و یا دو ناحیه دارای بارهای منفی و مثبت ویا می تواند بین ابروزمین تخلیه گردد . این جرقه ها صاعقه های خیره کننده ای را به وجود می آورند افزایش بار الکتریکی در مسیر صاعقه موجب افزایش دما تا 10000 درجه سانتی گراد می شود و این گرما موجب انبساط ناگهانی هوا شده و بنابراین صدای مهیبی را به عنوان رعد ایجاد می کند .

همانگونه که شرح داده شد لایه های تاریک به همراه جرقه های حاصل از بارهای الکتریکی و سپس صدای مهیبی به نام رعد در داخل یک ابر باران زا بوقوع می پیوندد. هر چیزی که علوم نوین در مورد ابرها به دست آورده است و هر آنچه که علم در مورد دلیل ایجاد رعدوبرق بیان می کند درتطابق کامل با گفته های ذکر شده در قران دارد .