ستاره ( شعرا )


هنگامی که برخی از مفاهیم قرآنی را با روشنائی اکتشافات علمی در قرن بیست و یکم مورد مطالعه قرار می دهیم ، خودمان را درمقابل معجزات بیشتری از قرآن کریم می یابیم یکی از این موارد ستاره ( شعرا ) که درآیه 49 سوره النجم (53) به آن اشاره شده است :  وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى

این حقیقت که کلمه عربی " شعری " معادل ستاره شعرا تنها در این سوره  (النجم به معنای ستاره) و درآیه 49 آن آمده است بسیار جالب توجه است .

زیرا با ملاحظه بی نظمی در حرکت ستاره sirius  شعرا بعنوان درخشانترین ستاره در آسمان شب دانشمندان دریافتند که درواقع آن یک ستاره دوتائی است ستاره شعرا مجموعه ای از دو ستاره است که بنام A Sirius

و SiriusB شناخته می شوند . که ستاره بزرگتر SiriusA می باشد که به زمین نزدیکتربوده درخشانترین ستاره است که باچشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است لیکن ستاره SiriusB بدون تلسکوب قابل دیدن نیست .

ستاره های دوتائی Sirius به صورت بیضوی به دور یکدیگر می چرخند. مدت زمان یک بار چرخش این دو ستاره به دور مرکز ثقل مشترکشان 4909 سال می باشد . این داده علمی امروزه توسط بخش ستاره شناسی دانشگاه هاروارد ودانشگاه اوتاوا و لیستر پذیرفته شده است . این مطلب در منابع مختلف به صورت زیر آمده است . ستاره شعرا (Sirius) درخشان ترین ستاره در واقع یک ستاره دوقلو می باشد . ویک دور زدن آن 4909 سال طول می کشد . همچنانکه می دانیم ستاره هایB Siriusو SiriusA بصورت دو نیم دایره ( کمان ) در هر 4909 سال یکدیگر را دور می زنند .

مطلب قابل توجه دراینجا شکل دو کمانه ( دونیم دایره ) بودن مدار آنها به دور یکدیگر می باشد . باوجود اینکه این حقیقت علمی در قرن بیستم کشف شد لیکن بطور معجزه آسایی درقران در 1400 سال پیش بیان شده است . هنگامی که   آیه های 9 و 49 سوره النجم ( ستاره ) باهم خوانده شوند این معجزه پدیدار    می شود :

(49) وهم او آفریننده ستاره شعراست .

(9) ( او ) به قدر دو کمان یا نزدیکتر رسید .

توصیف سوره النجم در آیه 9 ممکن است بیان کننده این باشد که چگونه دو ستاره در مدارشان به یکدیگر نزدیک می شوند . ( خداوند داناتر است بر همه چیز) این حقیقتی که هیچ نمی توانسته در زمان نزول قران از آن اطلاع داشته باشند ومجدداً اثباتی دیگر بر این است که قران کلام خداوند است .