تشکیل جهان

تا اواسط قرن بیستم ، دید رایج در بین مردم دنیا این بود که جهان نامحدود است ، از ازل وجود داشته و در تمام زمانها تا ابد ادامه خواهد یافت.

بر اساس این دیدگاه ، دنیا به " مدل جهان استاتیک (ایستا) معروف بود، جهان هیچ ابتدا و انتهایی نداشت.

این دیدگاه با ادعای اینکه جهان مجموعه ای از اشیاء  و موجود ات ٍثابت و غیر قابل تغییرات ، پایه ها فلسفه ماتریالیستی ( ماده گرائی )  را شکل داده و بنابراین وجود خالق را نفی کرده است.

هر چند با پیشرفت علم و تکنولوژی درطی  قرن بیستم ، مدل جهان استاتیک (ایستا ) ریشه کن شد.

مااکنون وارد قرن 21 شده ایم وآغاز دیگری در مقابل ماست براساس آزمایشات ومشاهدات ومحاسبات بی شماری که توسط بعضی ازبرجسته ترین متفکرین جهان هدایت و انجام گرفته است فیزیک مدرن ثابت کرده است که در واقع جهان دارای یک ابتدا و نقطهء آغازی می باشد که در اثر یک انفجار عظیم از هیچ به وجود آمده است .

همچنین ثابت شده است که جهان آنچه که ماتریالیستها با سرسختی ادعا می کنند ثابت و ایستا نیست ، بلکه برعکس ، دستخوش یک توسعه و حرکت مداوم است . این حقایق جدید بدست آمده در واقع مانند میخهای بر تابوت تئوری جهان ایستا می باشند. امروزه این حقایق بصورت جهانی توسط اجتماع دانشمندان پذیرفته شده است.

آغاز جهان ، در قران در آیه زیر توصیف شده است :


بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ... (       انعام آیه 101 )

او پدید آورنده ازهیچ آسمانها وزمین است ........


این اطلاعات در انطباق کامل با کشفیات دانشمندان معاصر است . همانطوریکه قبلا به آن اشاره شد نتیجه ای که فیزیک فضاشناسی به آن دست یافته این است که تمام جهان با ابعاد مادی وزمانی آن ، درنتیجه یک انفجار عظیم که بسیار قبل انجام گرفته بود آمده است .

این واقعه که از آن به نام "بیگ بنگ" (انفجار بزرگ ) نام برده می شود ، عامل بوجود آمدن جهان از هیچ است .

این انفجار که تمام گروههای دانشمندان آنرا تأئید می کنند، درواقع حدود 15 میلیارد سال پیش بوقوع پیوسته است.