زمین کروی


خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهَارِ وَیُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّیْلِ . . . (سوره زمر(39 ) آیه 5 )

« اوآسمانهاوزمین رابه حق ایجادکرد،شب را بر روز می پیچد وروز را بر شب ؛  . . . )

کلماتی در قران برای توصیف جهان بکار رفته اند بسیار جالب توجه اند کلمه عربی که به "پیچیدن " معنی شده است . "نگور" می باشد . درلغتنامه های عربی این کلمه برای نشان دادن علمی به کار رفته چیزی را دور چیزدیگری بپیچند به همان روشی که عدمه بسته می شود .

اطلاعاتی که در آیه درمورد شب و روز و پیچیده شدن آنها دور هم آمده است به نشانگر اطلاعات درستی  در مورد شکل جهان است و این زمانی می توانست صحیح باشد که زمین گرد باشد واین به آن معناست که قران که در قرن هفتم نازل شد به آن اشاره می کند .

علاوه بر آن باید به یاد داشته باشیم که برداشت ستاره شناسی از جهان در آن زمان متفاوت بود . درآن زمان باور براین که زمین شکل یک سطح صاف است وتمامی محاسبات علمی نیز بر این عقیده استوار بودند . اما قران در توصیف جهان از کلمات صحیح وقاطعی استفاده  کرده است و این حقایق تنها در زمان ما درک شده اند در حالیکه از زمان بسیار دوری در قران وجود داشته اند .