یکی از خصوصیات دریاها که اخیراً کشف شده است در آیه زیر به  این شکل بیان شده است :

سوره الرحمن ( 55 ) آیات 19و20  :

مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ

بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِیَانِ

دو دریای مختلف را درکنار هم قرار داد ، درحالی که با هم تماس دارند ، ودرمیان آن دو فاصله ای است که به حدود یکدیگر تجاوز نمی کنند .

 

این خاصیت دریاها یعنی در تماس بودن آنها بدون آنکه با هم مخلوط شوند در همین اواخر توسط اقیانوس شناسان کشف شده است .

دریاهای مجاوربه دلیل نیروی خاصی تحت عنوان " نیروی کشش سطحی " باهمدیگر مخلوط نمی شوند . این نیرو به دلیل تفاوت در چگالی آبهای دو دریا از آمیخته شدن آنها جلوگیری می کند گوئی که انگار دیواری مابین آنها واقع است بسیار جالب توجه است که این حقیقت زمانی در قران آمده است که کمترین دانش در خصوص نیروی سطحی واقیانوس شناسی وجود داشت.